Bugun...
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI


  DETAYLAR


  KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE KAYITLI BULUNAN 55 (ELLİ BEŞ ) ADET MOTORLU ARAÇLARIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARABÜK) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

  KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE KAYITLI BULUNAN 55 (ELLİ BEŞ ) ADET MOTORLU ARAÇLARIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

  İhale Kayıt Numarası

  :

  2017/466884

  1-İdarenin

  a) Adresi

  :

  YÜZÜNCÜYIL BALIKLARKAYASI 1 78100 KARABÜK MERKEZ/KARABÜK

  b) Telefon ve faks numarası

  :

  3704337547 - 3704336480

  c) Elektronik Posta Adresi

  :

  KARABUKIYM@hotmail.com

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

  :

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  :

  KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE KAYITLI BULUNAN 55 (ELLİ BEŞ) ADET MOTORLU ARAÇLARIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI.(AYRINTISI, KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer

  :

  KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

  c) Süresi

  :

  İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer

  :

  100. YIL MAHALLESİ BALIKLAR KAYASI MEVKİİ KASTAMONU YOLU ÜZERİ MERKEZ-KARABÜK

  b) Tarihi ve saati

  :

  07.11.2017 - 09:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  (1) İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.

  (2) İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE, ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.

  (3) İHALEYE KATILAN TÜM İSTEKLİLER; 22.11.2016 TARİH VE 678 SAYILI (EK BENT:22/11/2016-KHK-678/30 MD.; DEĞİŞİK BENT:23/01/2017-KHK-684/3 MD.) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 30. MADDESİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 11’İNCİ MADDESİNİN “İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR” BAŞLIK ALTI BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA OLMADIKLARINI GÖSTEREN, İHALE DÖKÜMANI  EKİNDE ÖRNEĞİ BULUNAN NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAMEYİ İHALE AŞAMASINDA TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR. VERİLEN TAAHÜTNAMEYE RAĞMEN  SÖZLEŞME İMZALAYAN İLĞİLİ FİRMANIN 22.11.2016 TARİH VE 678 SAYILI (EK BENT:22/11/2016-KHK-678/30 MD.; DEĞİŞİK BENT:23/01/2017-KHK-684/3 MD. GEREGİ BAĞLI OLDUĞU OHAL BÜROSU VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORGULAMASI YAPILACAK OLUP; SÖZ KONUSU SORGULAMA SONCU GELİNCEYE KADAR İŞ TAMAMLANSA BİLE  FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. FİRMA BU KONUDA HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. 

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.HER TÜRLÜ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
  13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.KV-331

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://www.batikaradenizekspresgazetesi.com.tr
 • İl: Karabük
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 9
 • Kategori: İhale İlanları
 • İl: Karabük İlçe:
YUKARI